PRIVACYHANDVEST

  • GDPR informatie & contact

Deze site is gepubliceerd door KARAMAT COSMETIC LTD

GDPR contact: Joseph – rgpd@karamatcosmetics.com

1. Verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking

1.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is KARAMAT COSMETICS LTD, met hoofdkantoor in Brussel, België.

Als zodanig bepaalt KARAMAT COSMETICS LTD de doeleinden en de technische en juridische middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en verbindt zij zich ertoe alle organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om een veilige verwerking te waarborgen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de Wet”) en met de Europese Verordening van 26 april 2016 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna de GDPR-verordening genoemd).

1.2. Het staat KARAMAT COSMETICS LTD vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonlijke gegevens van gebruikers op zijn verzoek en namens hem verwerkt. Indien van toepassing, verbindt KARAMAT COSMETICS LTD zich ertoe een onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

2. Verwerking van persoonlijke gegevens

2.1. Het gebruik van de Site en de toegang tot sommige secties ervan of een verzoek om informatie of diensten van gebruikers kan leiden tot de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze persoonlijke gegevens door het bedrijf KARAMAT COSMETICS LTD in de hoedanigheid van gegevensbeheerder zal voldoen aan de GDPR-wet- en regelgeving.

2.2. Dit Privacy Handvest is bedoeld om gebruikers in staat te stellen te weten hoe KARAMAT COSMETICS LTD de persoonlijke gegevens van gebruikers behandelt, voordat ze toegang krijgen tot de verschillende secties van de Site en hun persoonlijke gegevens doorgeven. De gebruiker moet deze verplicht lezen voordat hij zijn persoonlijke gegevens meedeelt door de formulieren in te vullen die hiervoor zijn voorzien in de verschillende secties van de Site.

2.3 Persoonsgegevens worden voornamelijk automatisch verwerkt, met procedures die strikt verband houden met de in punt 3 genoemde doeleinden.

2.4. KARAMAT COSMETICS LTD verzamelt ook bepaalde persoonlijke gegevens van gebruikers om hen te herkennen en hen een optimale gebruikerservaring te bieden. Het verzamelen van deze gegevens maakt het mogelijk om eventuele fouten op de Site te corrigeren. De verzamelde informatie heeft betrekking op het IP-adres, het geografische gebied, de dag en het tijdstip van de raadplegingen, de bezochte pagina’s en het apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt.

2.5. Elke inbreuk, gedeeltelijke of onjuiste informatie over persoonlijke gegevens, gemarkeerd met een sterretje, en daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de gevraagde dienst, maakt het onmogelijk. Anderzijds heeft elke inbreuk op, gedeeltelijke of onjuiste informatie over optionele persoonsgegevens die niet noodzakelijk is, geen gevolgen.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

3.1. Volgens de verschillende secties van de Site zijn de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens als volgt:

  • de gebruiker te autoriseren om zich op de Site te registreren, omdat in sommige gevallen autorisatie vereist is om toegang te krijgen tot specifieke secties of diensten van de Site;
  • na voorafgaande toestemming van de gebruiker en tot het intrekken van deze toestemming, communiceren met de gebruiker door het versturen van nieuwsbrieven met informatie, advies, promoties en nieuws over het bedrijf (sectie “Abonneren op de nieuwsbrief van de site”);
  • te reageren op verzoeken van gebruikers die inherent zijn aan producten en diensten (gedeelte“Contact opnemen” van de Site).

4. Cookies

De Site gebruikt cookies om gebruikers van de Site van elkaar te onderscheiden. Hierdoor kunnen we gebruikers een goede ervaring bieden wanneer ze op de site surfen en kunnen we de site verbeteren. Raadpleeg ons cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken.

5. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:

Gebruikersinformatie die ze geven door formulieren in te vullen of door contact met ons op te nemen via e-mail of op een andere manier. Deze informatie kan bestaan uit de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van gebruikers.

Met betrekking tot elk bezoek van gebruikers aan de Site verzamelen we automatisch de volgende informatie:

  • Technische informatie, waaronder het IP-adres dat wordt gebruikt om verbinding te maken, het type browser, de tijdzone, de soorten browserplug-ins, het besturingssysteem en het platform;
  • Informatie over gebruikersbezoeken, waaronder URL’s, responstijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, zoals scrollen, klikken en hovers.

6. Toestemming

6.1. De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. U kunt dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar rgdp@karamatcosmetics.com

7. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de wettelijke vereisten opgelegd door de wet en de GDPR-verordeningen, bewaart KARAMAT COSMETICS LTD de persoonlijke gegevens van de gebruiker alleen voor de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt te vervullen …

8. Verstrekking van persoonlijke gegevens van gebruikers voor interne doeleinden

8.1. Persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers of medewerkers van de marketingafdeling van KARAMAT COSMETICS LTD die, door onder het directe gezag van laatstgenoemde te opereren, worden aangewezen als verantwoordelijken voor de verwerking of onderaannemers van deze gegevens en die de juiste operationele instructies zullen ontvangen. Persoonlijke gegevens kunnen ook onder de aandacht worden gebracht van werknemers of werknemers van managers indien deze laatsten, aangesteld door KARAMAT COSMETICS LTD, hiertoe beslissen, op voorwaarde dat deze gegevens verwerkt worden in overeenstemming met de nagestreefde doeleinden.

8.2. KARAMAT COSMETICS LTD zorgt ervoor dat haar werknemers of medewerkers hetzelfde niveau van bescherming garanderen als zijzelf en zij zorgt ervoor dat deze werknemers of medewerkers, persoonlijke gegevens alleen zullen verwerken voor de doeleinden die door de nagestreefde doeleinden worden toegestaan, met de vereiste discretie en veiligheid.

9. De rechten van erkende gebruikers

9.1. KARAMAT COSMETICS LTD garandeert een eerlijke en wettige verwerking van de persoonlijke gegevens van gebruikers.

9.2. KARAMAT COSMETICS LTD garandeert het recht van toegang van de gebruiker tot zijn persoonlijke gegevens. In overeenstemming met artikel 15 van de GDPR-verordening heeft de gebruiker het recht om van KARAMAT COSMETICS LTD de volgende informatie (maar niet uitputtend) over zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen:

a) de doeleinden van de verwerking;

b) de betrokken categorieën persoonsgegevens;

c) de bewaartermijn van persoonsgegevens en de criteria die worden gebruikt om deze termijn te bepalen;

9.3. KARAMAT COSMETICS LTD garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens.

In overeenstemming met artikel 16 van de GDPR-verordening kunnen onjuiste of onnauwkeurige gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. Het is aan de gebruiker om de noodzakelijke wijzigingen eerst zelf aan te brengen vanuit zijn gebruikersaccount en vervolgens KARAMAT COSMETICS LTD te vragen deze wijzigingen uit te voeren als deze niet zelfstandig kunnen worden uitgevoerd.

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens te laten wissen in de gevallen opgesomd in artikel 17 van de GDPR-verordening.

9.4. KARAMAT COSMETICS LTD garandeert het recht om de verwerking te beperken. De gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen in de gevallen opgesomd in artikel 18 van de GDPR-verordening.

9.5. KARAMAT COSMETICS LTD garandeert het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

In overeenstemming met artikel 20 van de GDPR-verordening hebben gebruikers het recht om van KARAMAT COSMETICS LTD persoonlijke gegevens over hen te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Ze hebben ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat KARAMAT COSMETICS LTD dit belemmert in de gevallen waarin de GDPR-verordening voorziet.

9.6. KARAMAT COSMETICS LTD garandeert het recht om zich te verzetten tegen gegevensverwerking De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens wanneer er legitieme redenen zijn met betrekking tot een bepaalde situatie.

9.7. KARAMAT COSMETICS LTD garandeert het recht om een klacht in te dienen De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door KARAMAT COSMETICS LTD bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, de bevoegde instantie voor het Belgische grondgebied.

9.8. De gebruiker kan op elk moment de hierboven vermelde rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het adres rgdp@karamatcosmetics.com of een brief per gewone post geadresseerd aan: KARAMAT COSMETICS LTD – Brussel, België

10. Beperking van aansprakelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke

De Site kan hyperlinks bevatten naar websites die beheerd en beheerd worden door derden die niet gerelateerd zijn aan KARAMAT COSMETICS LTD. Voor zover van toepassing kan KARAMAT COSMETICS LTD niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze sites, noch voor de bescherming van persoonsgegevens door deze derden.

KARAMAT COSMETICS LTD kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, beschadiging van gegevens of identiteitsdiefstal, die in het bijzonder, maar niet beperkt tot, veroorzaakt kunnen worden door de aanwezigheid van virussen of computeraanvallen.

De Site bevat geen informatie bestemd voor KARAMAT COSMETICS LTD zonder ouderlijke toestemming. Bijgevolg nodigt KARAMAT COSMETICS LTD alle personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen uit om hen te informeren over een veilig en verantwoord gebruik van het internet.

11. Modaliteiten voor het wijzigen van het “profiel” van de gebruiker

De gebruiker kan te allen tijde de verstrekte gegevens wijzigen of zijn persoonlijk profiel verwijderen door een elektronisch bericht te sturen naar het adres van de houder: rgdp@karamatcosmetics.com of een brief per gewone post ter attentie van: KARAMAT COSMETICS LTD – Brussel, België.

12. Wijziging van het privacybeleid

KARAMAT COSMETICS LTD behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit wetten ter bescherming van de privacy of om het aan te passen aan haar praktijken. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen en aanpassingen.