PRIVACYBELEID

PRIVACYHANDVEST

  • RGPD informatie & contact

Deze website is gepubliceerd door KARAMAT COSMETICS LTD

Contactpersoon RGPD: Joseph – rgpd@karamatcosmetics.com

1 Verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking

1.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is KARAMAT COSMETICS LTD, gevestigd in Brussel, België.

Als zodanig bepaalt KARAMAT COSMETICS LTD de doeleinden en de technische en juridische middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en verbindt zij zich ertoe alle organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om een veilige verwerking te garanderen die in overeenstemming is met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de wet”) en de Europese verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: de GDPR-verordening).

1.2. Het staat KARAMAT COSMETICS LTD vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op zijn verzoek en namens hem de persoonlijke gegevens van gebruikers verwerkt. Indien van toepassing, verbindt KARAMAT COSMETICS LTD zich ertoe een onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

2. Verwerking van persoonlijke gegevens

2.1. Het gebruik van de site en de toegang tot sommige secties of elk verzoek om informatie of diensten van gebruikers kan leiden tot de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens door KARAMAT COSMETICS LTD in haar hoedanigheid van gegevensbeheerder zal voldoen aan de wet en de GDPR-verordening.

2.2. Dit Privacybeleid is bedoeld om gebruikers in staat te stellen te weten hoe KARAMAT COSMETICS LTD de persoonlijke gegevens van gebruikers behandelt voordat zij de verschillende secties van de Site bezoeken en hun persoonlijke gegevens doorgeven. Gebruikers moeten zich vertrouwd maken met deze informatie voordat ze hun persoonlijke gegevens meedelen door de daartoe bestemde formulieren in de verschillende secties van de Site in te vullen.

2.3 Persoonsgegevens worden voornamelijk geautomatiseerd verwerkt, waarbij de procedures strikt gekoppeld zijn aan de doeleinden zoals beschreven in punt 3.

2.4. KARAMAT COSMETICS LTD verzamelt ook bepaalde persoonlijke gegevens van gebruikers om hen te herkennen en hen een optimale gebruikerservaring te bieden. Deze gegevens worden verzameld om eventuele fouten op de Site te corrigeren. De verzamelde informatie heeft betrekking op het IP-adres, het geografische gebied, de dag en het tijdstip van de raadplegingen, de bezochte pagina’s en het apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt.

2.5. Elke weglating, gedeeltelijke of onjuiste informatie over persoonlijke gegevens, gemarkeerd met een sterretje, en daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de gevraagde dienst, zal deze laatste onmogelijk maken. Aan de andere kant heeft het weglaten van, gedeeltelijke of onjuiste informatie over optionele persoonsgegevens die niet vereist is, geen gevolgen.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

3.1. Afhankelijk van de verschillende secties van de site zijn de doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens als volgt:

  • De gebruiker autoriseren om zich op de site te registreren, omdat in sommige gevallen autorisatie vereist is om toegang te krijgen tot specifieke secties of diensten van de site;
  • Met voorafgaande toestemming van de gebruiker en totdat deze toestemming wordt ingetrokken, om te communiceren met de gebruiker door het versturen van nieuwsbrieven met informatie, advies, promoties en nieuws over het bedrijf (zie het gedeelte “Abonneren op de nieuwsbrief” op de site);
  • Te reageren op verzoeken van gebruikers met betrekking tot producten en diensten (gedeelte“Contact opnemen” van de site).

4. Cookies

De Site gebruikt cookies om gebruikers van de Site van elkaar te onderscheiden. Dit stelt ons in staat om gebruikers een goede ervaring te bieden wanneer ze op de site surfen en om de site te verbeteren. Raadpleeg ons cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken.

5. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:

Informatie die door gebruikers wordt verstrekt door formulieren in te vullen of door contact met ons op te nemen via e-mail of op een andere manier. Deze informatie kan bestaan uit de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van gebruikers.

Bij elk bezoek aan de site verzamelen we automatisch de volgende informatie:

  • Technische informatie, met name het IP-adres dat wordt gebruikt om verbinding te maken, browsertype, tijdzone, type browserplug-in, besturingssysteem en platform;
  • Informatie over gebruikersbezoeken, waaronder URL’s, responstijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s; zoals scrollen, klikken en hovers.

6. Toestemming

6.1. Gebruikers hebben te allen tijde het recht om hun toestemming in te trekken. U kunt dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar gdpr@karamatcosmetics.com

7. Bewaartermijn voor persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de wettelijke vereisten opgelegd door de wet en de GDPR-verordening, bewaart KARAMAT COSMETICS LTD de persoonlijke gegevens van gebruikers alleen zo lang als redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze worden verwerkt…

8. Verstrekking van persoonlijke gegevens van gebruikers voor interne doeleinden

8.1. Persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers of medewerkers van de marketingafdeling van KARAMAT COSMETICS LTD die, werkend onder de directe autoriteit van KARAMAT COSMETICS LTD, zijn aangewezen als gegevensverwerkers of onderaannemers en zullen de juiste operationele instructies ontvangen. Persoonlijke gegevens kunnen ook onder de aandacht worden gebracht van werknemers of medewerkers van de verantwoordelijken indien deze, aangesteld door KARAMAT COSMETICS LTD, hiertoe besluiten, op voorwaarde dat dergelijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de nagestreefde doeleinden.

8.2. KARAMAT COSMETICS LTD zorgt ervoor dat zijn werknemers of medewerkers hetzelfde beschermingsniveau garanderen als KARAMAT COSMETICS LTD en dat deze werknemers of medewerkers persoonlijke gegevens alleen verwerken voor de doeleinden die door de nagestreefde doeleinden worden toegestaan, met de vereiste discretie en veiligheid.

9. Erkende gebruikersrechten

9.1. KARAMAT COSMETICS LTD garandeert een eerlijke en wettige verwerking van de persoonlijke gegevens van gebruikers.

9.2. KARAMAT COSMETICS LTD garandeert het recht van de gebruiker op toegang tot zijn/haar persoonlijke gegevens. In overeenstemming met Artikel 15 van de GDPR Verordening heeft de gebruiker het recht om van KARAMAT COSMETICS LTD de volgende (maar niet uitputtende) informatie over zijn/haar persoonlijke gegevens te verkrijgen:

a) de doeleinden van de verwerking;

b) de betrokken categorieën persoonsgegevens;

c) de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard en de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;

9.3. KARAMAT COSMETICS LTD garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens.

In overeenstemming met Artikel 16 van de GDPR kunnen onjuiste of onnauwkeurige gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. Het is aan de gebruiker om de noodzakelijke wijzigingen in eerste instantie zelf vanuit zijn gebruikersaccount uit te voeren en vervolgens KARAMAT COSMETICS LTD te vragen deze wijzigingen uit te voeren als deze niet zelfstandig kunnen worden uitgevoerd.

Gebruikers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens te laten verwijderen in de gevallen die worden genoemd in Artikel 17 van de GDPR-verordening.

9.4. KARAMAT COSMETICS LTD garandeert het recht om de verwerking te beperken. Gebruikers hebben het recht om een beperking van de verwerking van hun persoonlijke gegevens te verkrijgen in de gevallen die worden genoemd in Artikel 18 van de GDPR-verordening.

9.5. KARAMAT COSMETICS LTD garandeert het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

In overeenstemming met artikel 20 van de GDPR-verordening hebben gebruikers het recht om van KARAMAT COSMETICS LTD hun persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Ze hebben ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder zonder dat KARAMAT COSMETICS LTD dit kan verhinderen in de gevallen waarin de GDPR-verordening voorziet.

9.6. KARAMAT COSMETICS LTD garandeert het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens De gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens wanneer er legitieme redenen zijn met betrekking tot een bepaalde situatie.

9.7. KARAMAT COSMETICS LTD garandeert het recht om een klacht in te dienen De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens door KARAMAT COSMETICS LTD bij de Commission de la Protection de la Vie Privée, de bevoegde instantie voor het Belgische grondgebied.

9.8. De gebruiker kan op elk moment de voornoemde rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het adres gdpr@karamatcosmetics.com of een brief per gewone post geadresseerd aan: KARAMAT COSMETICS LTD – Brussel, België

10. Beperking van aansprakelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke

De Site kan hyperlinks bevatten naar websites die beheerd en beheerd worden door derden die niet gerelateerd zijn aan KARAMAT COSMETICS LTD. Voor zover van toepassing kan KARAMAT COSMETICS LTD niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze sites, noch voor de bescherming van persoonsgegevens door deze derden.

KARAMAT COSMETICS LTD kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, beschadiging van gegevens of identiteitsdiefstal, die met name maar niet uitsluitend veroorzaakt kunnen worden door de aanwezigheid van virussen of computeraanvallen.

De Site bevat geen informatie bestemd voor KARAMAT COSMETICS LTD zonder ouderlijke toestemming. Bijgevolg nodigt KARAMAT COSMETICS LTD alle personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen uit om hen te informeren over een veilig en verantwoordelijk gebruik van het internet.

11. Hoe het “profiel” van een gebruiker wijzigen

De gebruiker kan te allen tijde de verstrekte gegevens wijzigen of zijn/haar persoonlijke profiel verwijderen door een elektronisch bericht te sturen naar het adres van de Registrant: gdpr@karamatcosmetics.com of een brief per gewone post ter attentie van: KARAMAT COSMETICS LTD – Brussel, België.

12. Wijziging van het privacybeleid

KARAMAT COSMETICS LTD behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen om te voldoen aan de verplichtingen in de wetgeving ter bescherming van privacy of om het aan te passen aan haar praktijken. Gebruikers worden daarom uitgenodigd om het Privacybeleid regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen of aanpassingen.