Informatie en contact RGPD
Deze site wordt gepubliceerd door KARAMAT COSMETICS LTD

RGPD contact: Joseph – rgdp@karamatcosmetics.com

1. Verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking

1.1 De voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke is KARAMAT COSMETICS LTD, gevestigd te Brussel, België

Als zodanig bepaalt KARAMAT COSMETICS LTD de doeleinden en de technische en juridische middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en verbindt zij zich ertoe alle nodige organisatorische maatregelen te nemen om een veilige verwerking te waarborgen die in overeenstemming is met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de wet”) en de Europese verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “de GDPR-verordening”).

1.2 Het staat KARAMAT COSMETICS LTD vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en namens haar de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt. Indien nodig verbindt KARAMAT COSMETICS LTD zich ertoe een onderaannemer te kiezen die voldoende garanties biedt voor de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen van de verwerking van de persoonsgegevens.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Het gebruik van de Site en de toegang tot bepaalde onderdelen ervan of elk verzoek om informatie of diensten van de gebruikers kan de mededeling van persoonsgegevens met zich meebrengen. De verwerking van deze persoonsgegevens door KARAMAT COSMETICS LTD in haar hoedanigheid van Data Controller zal in overeenstemming zijn met de wet en de GDPR-verordening.

2.2 Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers in staat te stellen, voordat zij toegang krijgen tot de verschillende secties van de site en hun persoonsgegevens doorgeven, te weten hoe KARAMAT COSMETICS LTD de persoonsgegevens van gebruikers verwerkt. De gebruiker moet zich hiervan bewust zijn voordat hij zijn persoonsgegevens meedeelt door de daartoe bestemde formulieren in de verschillende secties van de Site in te vullen.

2.3 De persoonsgegevens worden voornamelijk op geautomatiseerde wijze verwerkt, met procedures die strikt verband houden met de in punt 3 genoemde doeleinden.

2.4 KARAMAT COSMETICS LTD verzamelt ook bepaalde persoonsgegevens van gebruikers om hen te herkennen en hen een optimale gebruikerservaring te bieden. Het verzamelen van deze gegevens maakt het mogelijk eventuele fouten op de Site te corrigeren. De verzamelde informatie betreft het IP-adres, het geografische gebied, de dag en het tijdstip van de raadplegingen, de bezochte pagina’s en het apparaat van waaruit de verbinding tot stand komt.

2.5. Het niet, gedeeltelijk of onjuist verstrekken van de met een asterisk aangeduide persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gevraagde dienst, maakt deze laatste onmogelijk. Anderzijds heeft het niet verstrekken van gedeeltelijke of onjuiste informatie over facultatieve persoonsgegevens die niet noodzakelijk is, geen gevolgen.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

3.1 Afhankelijk van de verschillende secties van de Site, zullen de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens de volgende zijn:

  • om de gebruiker toestemming te geven zich op de Site te registreren, aangezien in sommige gevallen de toestemming noodzakelijk is om toegang te krijgen tot specifieke secties of diensten van de Site;

na voorafgaande toestemming van de gebruiker en tot herroeping van deze toestemming, met de gebruiker communiceren door het versturen van nieuwsbrieven met informatie, tips, promoties en nieuws over het bedrijf (sectie “Abonneren op nieuwsbrief” van de Site);

te reageren op verzoeken van gebruikers in verband met producten en diensten, (“Contacteer ons” sectie van de Site).

4. Cookies

De Site gebruikt cookies om gebruikers van de Site van elkaar te onderscheiden. Hierdoor kunnen wij gebruikers een goede ervaring bieden bij het surfen op de Site en deze verbeteren. Voor details over de cookies die wij gebruiken, en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

5. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:

De informatie die de gebruikers verstrekken door formulieren in te vullen of door contact met ons op te nemen via e-mail of op een andere manier. Deze informatie kan de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van gebruikers omvatten.

Met betrekking tot elk van de bezoeken van gebruikers aan de Site, verzamelen wij automatisch de volgende informatie:

technische informatie, met inbegrip van het IP-adres dat werd gebruikt om verbinding te maken, het type browser, de tijdzone, het type plug-in van de browser, het besturingssysteem en het platform;

informatie over het bezoek van gebruikers, waaronder URL’s, responstijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, zoals scrollen, klikken en hovers.

6. Toestemming

6.1. De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar rgdp@karamatcosmetics.com

7. Duur van de opslag van persoonsgegevens

In overeenstemming met de wettelijke vereisten die door de wet en de GDPR-verordening worden opgelegd, bewaart KARAMAT COSMETICS LTD de persoonsgegevens van gebruikers niet langer dan redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor ze worden verwerkt…

8. Openbaarmaking van persoonsgegevens van gebruikers voor interne doeleinden

8.1. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers of medewerkers van de marketingafdeling van KARAMAT COSMETICS LTD die, onder rechtstreeks gezag van deze laatste, zijn aangesteld als gegevensverwerkers of onderaannemers en de nodige operationele instructies zullen ontvangen. De persoonsgegevens kunnen ook onder de aandacht worden gebracht van werknemers of medewerkers van de voor de verwerking verantwoordelijken indien deze laatsten, daartoe aangewezen door KARAMAT COSMETICS LTD, daartoe besluiten, op voorwaarde dat deze gegevens in overeenstemming met de nagestreefde doeleinden worden verwerkt.

8.2. B KARAMAT COSMETICS LTD zorgt ervoor dat haar werknemers of medewerkers hetzelfde niveau van bescherming garanderen als KARAMAT COSMETICS LTD en garandeert dat deze werknemers of medewerkers de persoonsgegevens alleen zullen verwerken voor de doeleinden die door de nagestreefde doeleinden zijn toegestaan, met de vereiste discretie en veiligheid.

9. Erkende gebruikersrechten

9.1 KARAMAT COSMETICS LTD garandeert een eerlijke en wettige verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers.

9.2 KARAMAT COSMETICS LTD garandeert het recht van de gebruiker op toegang tot zijn/haar persoonlijke gegevens. Overeenkomstig artikel 15 van de GDPR-verordening heeft de gebruiker het recht om van KARAMAT COSMETICS LTD de volgende (maar niet uitputtende) informatie te verkrijgen met betrekking tot zijn/haar persoonlijke gegevens:

(a) de doeleinden van de verwerking;

b) de betrokken categorieën persoonsgegevens;

c) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard en de criteria die worden gehanteerd om deze periode vast te stellen;

9.3. KARAMAT COSMETICS LTD garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en wissing van persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 16 van de GDPR kunnen onjuiste of onnauwkeurige gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. Het is aan de gebruiker om in eerste instantie zelf de nodige wijzigingen aan te brengen vanuit zijn gebruikersaccount, en vervolgens KARAMAT COSMETICS LTD te vragen deze wijzigingen aan te brengen indien dit niet zelfstandig kan gebeuren.

De gebruiker heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens te laten wissen in de gevallen die zijn opgesomd in artikel 17 van de GDPR.

9.4 KARAMAT COSMETICS LTD garandeert het recht op beperking van de verwerking. De gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen die zijn opgesomd in artikel 18 van de GDPR-verordening.

9.5. KARAMAT COSMETICS LTD garandeert het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

In overeenstemming met artikel 20 van de GDPR-verordening hebben gebruikers het recht om van KARAMAT COSMETICS LTD persoonsgegevens over hen te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Zij hebben ook het recht om dergelijke gegevens aan een andere gegevensbeheerder door te geven zonder dat KARAMAT COSMETICS LTD dit belet in de gevallen waarin de GDPR-verordening voorziet.

9.6. KARAMAT COSMETICS LTD garandeert het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens De gebruiker heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens wanneer er legitieme redenen zijn die verband houden met een bijzondere situatie.

9.7 KARAMAT COSMETICS LTD garandeert het recht om een klacht in te dienen De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens door KARAMAT COSMETICS LTD bij de Commission de la Protection de la Vie Privée, het bevoegde orgaan voor het Belgische grondgebied.

9.8. De gebruiker kan te allen tijde bovengenoemde rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het adres rgdp@karamatcosmetics.com of een brief per gewone post te richten aan: KARAMAT COSMETICS LTD – Brussel, België

10. Beperking van de aansprakelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke

De site kan hyperlinks bevatten naar websites die beheerd en geëxploiteerd worden door derden die geen banden hebben met KARAMAT COSMETICS LTD. In dit geval kan KARAMAT COSMETICS LTD niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites, noch voor de praktijken inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derden.

KARAMAT COSMETICS LTD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging van gegevens of identiteitsdiefstal, die met name, maar niet uitsluitend, kan worden veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of computeraanvallen.

De site bevat geen informatie voor KARAMAT COSMETICS LTD zonder ouderlijke toestemming. Daarom nodigt KARAMAT COSMETICS LTD alle personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over minderjarigen uit om hen te informeren over een veilig en verantwoord gebruik van het internet.

11. Modaliteiten voor wijziging van het “profiel” van de gebruiker

De gebruiker kan te allen tijde de verstrekte gegevens wijzigen of zijn/haar persoonlijk profiel verwijderen door een elektronisch bericht te sturen naar het adres van de houder: rgdp@karamatcosmetics.com of een brief per gewone post ter attentie van: KARAMAT COSMETICS LTD – Brussel, België

12. Wijziging van het privacybeleid

KARAMAT COSMETICS LTD behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of om het aan te passen aan haar praktijken. De gebruiker wordt daarom verzocht het Privacybeleid regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de wijzigingen en aanpassingen.

#karamatcosmetics - #karamatcollection

Select your currency